Mini-Gallery


Polystyrene
Props - Polystyrene - Head - 23.8cm x 17cm - Polystyrene

(PRO-0665R)

Props - Polystyrene - Heart - Purple - Various - 39.5cm x 38.8cm - Polystyrene

(PRO-0667R)

Props - Polystyrene - Heart - Red - Various - 39.5cm x 38.8cm - Polystyrene

(PRO-0668R)


Props - Polystyrene - Heart - White - Various - 39.5cm x 38.8cm - Polystyrene

(PRO-0669R)

Props - Polystyrene - Peace Sign - Glitter - Various -39.5cm - Polystyrene

(PRO-0673R)

Props - Polystyrene - Planet - Small - Various - 31cm - Polystyrene

(PRO-0677R)


Props - Polystyrene - Planet - Large - Various - 100cm - Polystyrene

(PRO-0678R)